ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

          เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 คณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ โดยมีเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุได้ให้การต้อนรับบรรยายนำชม และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ ชั้น 5 อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

 
 
 
     
หน้าแรก | ภาพข่าวประชาสัมพันธ