ข่าวประชาสัมพันธ์

นายยงยศ  เอี่ยมทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ นำนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

         เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 15.00 – 16.30 นาฬิกา นายยงยศ  เอี่ยมทอง
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ นำนักศึกษาโครงการเผยแพร่วิชานิติศาสตร์ (ค.พ.น.) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ ณ บริเวณชั้น 5 อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศาลไทย โดยมีเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุให้
การต้อนรับ บรรยายนำชม และตอบข้อซักถามของนักศึกษาที่ให้ความสนใจอย่างมา

 
 
 
 
 
หน้าแรก | ภาพข่าวประชาสัมพันธ