ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

          เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.30 นาฬิกา คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ ณ พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ ชั้น 5 อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม โดยมีเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุให้การต้อนรับ บรรยายนำชม และตอบข้อซักถาม

 
 
 
หน้าแรก | ภาพข่าวประชาสัมพันธ