ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าทัศนศึกษาในพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

       เมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 – 11.30 นาฬิกา อาจารย์และนักศึกษา สาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โครงการ “เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรม ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ ประจำปี 2559” ได้เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของระบบกฎหมายไทย สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์กฎหมายได้อย่างถูกต้อง โดยมีเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุให้การต้อนรับบรรยายนำชม พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม ณ บริเวณชั้น 5 อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

 
 
 
 
 
หน้าแรก | ภาพข่าวประชาสัมพันธ