ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์และนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

       เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 – 15.30 นาฬิกา ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุหลัน กุลวิจิตร ได้นำนักศึกษาโครงการ “พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ : หลักฐานแห่งประวัติ พัฒนาการด้านศาลไทย” วิชาเอก – โทสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ เพื่อทราบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศาลไทย กระบวนการในการจัดหา จัดเก็บ การให้บริการ และการสงวนรักษาเอกสารของพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ โดยมีเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุให้การต้อนรับบรรยายนำชม พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม ณ บริเวณชั้น 5 อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

 
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก | ภาพข่าวประชาสัมพันธ