ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

          เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา อาจารย์วรพล พินิจ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เยี่ยมชมและค้นคว้าข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ศาลและกฎหมายไทยในพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ ณ บริเวณชั้น 5 อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาในรายวิชา กฎหมายในการจัดการชุมชน ได้รับความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการกฎหมายไทยจากประสบการณ์จริง นอกจากการเข้าฟังบรรยายในชั้นเรียน โดยมีเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุให้การต้อนรับ บรรยายนำชม และตอบข้อซักถามของนักศึกษาที่ให้ความสนใจอย่างมา

 
 
 
 
 
หน้าแรก | ภาพข่าวประชาสัมพันธ