ข่าวประชาสัมพันธ์

เยาวชนในโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 24 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

       เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 11.00 – 12.00 นาฬิกา เยาวชนในโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 24 จำนวน 240 คน ซึ่งเป็นเยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเดินทางมาทัศนศึกษาระบบงานศาลยุติธรรมได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและ
หอจดหมายเหตุ เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศาลไทย ชมการจัดแสดงศิลปวัตถุโบราณ ภาพวาด ภาพเขียนและเอกสารจดหมายเหตุอันเป็นหลักฐานที่สำคัญของศาลยุติธรรมโดยมีเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุให้การต้อนรับบรรยายนำชม พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม ณ บริเวณชั้น 5 อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

 
 
 
 
 
หน้าแรก | ภาพข่าวประชาสัมพันธ