ข่าวประชาสัมพันธ์

     
 

ประจำปี พ.ศ.2558 | 2557 | 2556 | 2555 |2554 |2553 |2552 |2551 | 2547 - 2550

 

 

 

บุคลากรศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม ศึกษาดูงาน ณ หอสมุด พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 

 

12,19 ธันวาคม 2556

 

คณะนักเรียนโรงเรียนหอวัง ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

 

16 ธันวาคม 2556

 

Professor Yuki Watabe จากมหาวิทยาลัยคิวชู พร้อมคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร Mini LL.M. รุ่นที่ 5 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

 

4 ธันวาคม 2556

 

คุณปาณิสรา เผ่าวัฒน์ชัย และคณะเจ้าหน้าที่ บริษัท โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ขอเยี่ยมชมและถ่ายทำบันทึกภาพในพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหต

 

20-21 พฤศจิกายน 2556

 

นายมนตรี รัตนทวีโสภณ  ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7 นำคณะนักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

 

4 พฤศจิกายน 2556

 

เจ้าหน้าที่จากสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาพร้อมคณะ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

 

8 ตุลาคม 2556

 

คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 18 เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

 

26 กันยายน 2556

 

คณะผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 62 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

 

20 กันยายน 2556

 

อาจารย์ ดร. ธีรัตม์ แสงแก้ว และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

 

17 กันยายน 2556

 

คณะครู อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษา ผู้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพีประจำปี พ.ศ. 2556 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

 

14 กันยายน 2556

นายประวิทย์ สังข์มี มอบเอกสารพระประวัติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์แก่พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

28 สิงหาคม 2556

อาจารย์และนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

20 สิงหาคม 2556

อาจารย์และนักศึกษา คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกริก ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

19 สิงหาคม 2556

คณาจารย์ นักเรียนและนักศึกษา ผู้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
ทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2556 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

17 สิงหาคม 2556

คณะผู้แทนจากกระทรวงยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

6 สิงหาคม 2556

นางอัญชไม สุขี และคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

27 มิถุนายน 2556

อาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

24 มิถุนายน 2556

ผู้พิพากษาและคณะข้าราชการจากราชอาณาจักรภูฏาน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

14 มิถุนายน 2556

นายสุธา สถาปิตานนท์ ช่างภาพจาก บริษัท ณัฏฐานที จำกัด เยี่ยมชมและ
ขอถ่ายภาพในพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

5 มิถุนายน 2556

นายสมบัติ  พฤฒิพงศภัค  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา
นำนักศึกษาโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556 เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

14 พฤษภาคม 2556

 

ฯพณฯนายไพโรจน์ วายุภาพ ประธานศาลฎีกา เข้าร่วมพิธีบวงสรวงยอดปราสาทยุติธรรมประจำปี 2556

 

19 เมษายน 2556

 

 

คณะเจ้าหน้าที่และนักเรียนโรงเรียนรัชดาวิทยา ลาดพร้าว ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

 

 

4 เมษายน 2556

 

 

ผู้พิพากษาและคณะข้าราชการจากราชอาณาจักรภูฏานเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

 

 

26 มีนาคม 2556

 

 

ผู้พิพากษาและคณะข้าราชการจากราชอาณาจักรภูฏาน(Kingdom of Bhutan) ศึกษาดูงานและเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

 

 

5 กุมภาพันธ์ 2556

ชมรมนักกฎหมาย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

23 มกราคม 2556

คณะผู้พิพากษาศาลประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

15 มกราคม 2556