ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประจำปี พ.ศ. 2558 | 2557 |2556| 2555 |2554 |2553 |2552 |2551 | 2547 - 2550

 
นักเรียนโรงเรียนดาราสมุทร ผู้เข้าร่วมการแข่งขันโต้วาที ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

12 ธันวาคม 2555

นักศึกษาคณะนิติศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

30 พฤศจิกายน 2555

นิสิตคณะนิติศาสตร์ จุุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

15 ตุลาคม 2555

คณะตัวแทนโรงแรมมณเทียรกรุงเทพเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

4 ตุลาคม 2555

 

Mr.Takehiko Otani ผู้พิพากษาจากประเทศญี่ปุ่นและคณะเข้าเยี่ยมมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

 

3 ตุลาคม 2555

่ผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่นที่ 61เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

20 กันยายน 2555

ดร.ธีรัตม์ แสงแก้ว นำนิสิตภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

18 กันยายน 2555

คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่ 17 เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ


14 กันยายน 2555
นักเรียนและนักศึกษาผู้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

18 สิงหาคม 2555
His Honour Judge P.l. Lakatos S.C.เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

8 สิงหาคม 2555
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

26 กรกฏาคม 2555

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ


23 กรกฏาคม 2555 ก.ค.2555
นักเรียน และนักศึกษาผู้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

21 กรกฏาคม 2555

ภัณฑารักษ์  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  พระนคร  ตรวจสภาพโบราณวัตถุ (ยอดปราสาทยุติธรรม)


6 ก.ค. 2555

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ


25 มิถุนายน 2555

คณะนักเรียนโรงเรียนปทุมคงคา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ


15 มิ.ย. 2555
นายคำพัน สิดทิดำพา ประธานศาลประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

14 มิถุนายน 2555

คณะนักศึกษาฝึกงานศาลยุติธรรม ภาคฤดูร้อน สาขาวิชานิติศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ


4 พ.ค. 2555