ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประจำปี พ.ศ.2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 |2552 |2551 | 2547 - 2550

 

คณะผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่น 60  เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ new

1 ธ.ค. 54


นักศึกษาฝึกงาน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหต new

11 ต.ค. 54


คณะผู้พิพากษาจากประเทศภูฏาน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ new

22 ก.ย. 54


บุคลากรกลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และเอกสารจดหมายเหตุ ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม เข้าร่วมฟังการเสวนา “กว่าจะเป็นศาลปกครอง” ณ สำนักงานศาลปกครอง

20 ก.ย. 54


บุคลากรกลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และเอกสารจดหมายเหตุ ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม เข้าร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “ประวัติจากคำบอกเล่า”

19 ก.ย. 54


ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และเอกสารจดหมายเหตุ ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสินและพิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร

15 ก.ย. 54


คณะนักศึกษาชมรมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

14 ก.ย. 54


คณะนักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหต

8 ก.ย. 54


นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

1 ก.ย. 54


คณะเจ้าหน้าที่จากบริษัท Siapsolutions  เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหต

1 ก.ย. 54


คณะข้าราชการตำรวจศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหต

1 ก.ย. 54


นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหต

31 ส.ค. 54


พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ ในพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ พร้อมคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 16

18 ส.ค.54


คณะนักเรียนโรงเรียนปทุมคงคา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหต

11 ส.ค. 54


นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

8 ส.ค.54


คณะผู้พิพากษาจากประเทศเดนมาร์ก  เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหต

8 ส.ค. 54


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหต

3 ส.ค. 54


นักข่าวหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการรายวันและออนไลน์ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหต

1 ส.ค. 54


ผู้พิพากษาและคณะเจ้าหน้าที่ศาลประเทศภูฏาน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

29 ก.ค.54


โรงเรียนนารีวุฒิ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหต

29 ก.ค. 54


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

28 ก.ค.54


Professor Bartram S. Brown อาจารย์จากวิทยาลัยกฎหมาย ชิคาโก้ – เค้นท์ ประเทศสหรัฐอเมริกา  เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหต

20 ก.ค. 54


บริษัท ไนน์พลัส เทเลวิชั่น จำกัด  ขอเยี่ยมชมและถ่ายทำสารคดีในพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

11 ก.ค. 54


ุุุคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหต

7 ก.ค. 54


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหต

5 ก.ค. 54


ุุุดร. ธีรัตม์  แสงแก้ว นำนิสิตภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

21 มิ.ย.54


ภัณฑารักษ์  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  พระนคร  ตรวจสภาพโบราณวัตถุ (ยอดปราสาทยุติธรรม)

20 พ.ค.54


ุุุฯพณฯ นายธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี  เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

21 เม.ย.54


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก  เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหต

4 เม.ย.54


คณะนักศึกษาฝึกงานศาลยุติธรรม ภาคฤดูร้อน สาขาวิชานิติศาสตร์ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุุุ

29 มี.ค.54


บริษัท แปลน กราฟิค จำกัด เยี่ยมชมและขอถ่ายภาพเอกสารในพิพิธภัณฑ์ศาลไทย และหอจดหมายเหต

24 มี.ค.54


โรงเรียนดัดดรุณี เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุุุุ

11 มี.ค.54


โรงเรียนรัชดาวิทยา ลาดพร้าว เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

8 มี.ค.54


คณะผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการงานห้องสมุดประจำศาล เข้ารับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหต

2 มี.ค.54


พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์กฎหมายไทย ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

15-17 ก.พ.54


ภาควิชานิติศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

14 ก.พ.54


นายกฤช  เอื้อวงศ์  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหต

10 ก.พ.54


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหต

1 ก.พ.54


 กลับหน้าจอแรก