ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประจำปี พ.ศ.2558 | 2557 |2556 | 2555 | 2554 | 2553 |2552 |2551 | 2547 - 2550

 

นางจงกลณี  เมฆรัตนวรกุล และนางอรสา  เลิศลักษณ์พันธุ์ นำคณะผู้พิพากษาศาลสูงและกระทรวงสิ่งแวดล้อม จากประเทศอินโดนีเซีย  เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ30 พฤศจิกายน 2552

ผู้เข้ารับการอบรมเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว ปี 2553  เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ศาลไทย และหอจดหมายเหตุ


25 พฤศจิกายน 2552

พนักงานบริษัททรีไลอ้อนส์ จำกัด ผู้ผลิตรายการสารคดี “กระจกหกด้าน” ได้มาถ่ายภาพภายในพิพิธภัณฑ์ศาลไทย และหอจดหมายเหตุ15 กันยายน 2552

นายชวลิต  ช่างสลัก  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาธนบุรี  และคณะเจ้าหน้าที่  เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทย
และหอจดหมายเหตุ


14 กันยายน 2552

คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)” รุ่นที่ 14  เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ11 กันยายน 2552

อาจารย์และคณะนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ


8 กันยายน 2552

นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ศึกษาดูงาน และเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ


7 กันยายน 2552

คณะนักศึกษาชมรมนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ


1 กันยายน 2552

อาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหงเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ


26 สิงหาคม 2552

นายนำพล  ฉิมสุข นักวิจัยและผู้แทนสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) มาทำการจัดเก็บข้อมูลทั่วไป และถ่ายภาพภายในพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ


21 สิงหาคม 2552

นางเบญจวรรณ  ผ่องศรีใส หัวหน้าส่วนช่วยอำนวยการ สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสมุทรสาคร และคณะเจ้าหน้าที่ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ


20 สิงหาคม 2552

คุณธวัช  จตุรภัทรไพบูลย์ กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม ได้เชิญคุณชินภัทร์  สุทธิพงศ์
ช่างภาพของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11  มาถ่ายภาพพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ


19 สิงหาคม 2552

อาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก  เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ


17 สิงหาคม 2552
อาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี  เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทย และหอจดหมายเหตุ


8 สิงหาคม 2552

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และคณะเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ


9 กรกฎาคม 2552

นางสาวสุนทรียา  เหมือนพะวงศ์  ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา ได้นำ Hon. Justice Brian J.Preston, Mr. David F. Askman, Dr. George (Rock) Pring และคณะเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทย และหอจดหมายเหตุ


24 มิถุนายน 2552

นายอัครุตม์  สนธยานนท์ เลขานุการกรม กรมสรรพสามิต และคณะเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ศาลไทย และหอจดหมายเหตุ


23 มิถุนายน 2552

นักศึกษาฝึกงานศาลแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ


12 มิถุนายน 2552

นายสมบัติ  พฤฒิพงศภัค  ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา ได้นำคณาจารย์ และนักศึกษาระดับ ปริญญาโทของ University of Malaya เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ


4 มิถุนายน 2552

นายสมบัติ  พฤฒิพงศภัค  ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา ได้นำคณะอาจารย์ และนักเรียน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ


24 เมษายน 2552

นางสาวอารดา ศรีรัตนอารักษ์ สำนักพิมพ์รักการอ่าน ขอข้อมูลและขอถ่ายภาพนิ่ง ในพิพิธภัณฑ์ศาลไทย และหอจดหมายเหตุ


7 เมษายน 2552
นายสรวิศ  ลิมปรังษี  ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา ให้การต้อนรับ พลตรี รัตนพันธุ์  โรจนะภิรมย์ ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าคณะฝ่ายศาลทหารสูงสุดและคณะนักเรียนโรงเรียนเหล่าทหารกรมพระธรรมนูญ  เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

3 เมษายน 2552

นางสิริรัตน์  เจ้าประเสริฐ  ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 1 ด้านกิจการการมีส่วนร่วมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมคณะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ


24 มีนาคม 2552
คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การพัฒนานักบริหารระดับสูง” รุ่นที่ 2 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

19 มีนาคม 2552

นักเรียนโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ


16 กุมภาพันธ์ 2552

พลตรี จิระ โกมุทพงศ์ ตุลาการพระธรรมนูญ ประจำสำนักตุลาการทหาร กรมพระธรรมนูญ และคณะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ


11 กุมภาพันธ์ 2552

คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ


30 มกราคม 2552

นักเรียน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ


26 มกราคม 2552

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ


22 มกราคม 2552

รองศาสตราจารย์ไฉไล  ศักดิวรพงศ์ ได้นำคณะนิสิต ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ


15 มกราคม 2552
กลับหน้าจอแรก