ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสมโชค มีมะแม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอด พร้อมคณะ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

 

เมื่อวันศุกร์ที่  29 พฤษภาคม 2558  เวลา 9.00 นาฬิกา นายสมโชค มีมะแม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอด ได้นำคณะข้าราชการศาลจังหวัดแม่สอด เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ เพื่อศึกษาดูงานด้านพิพิธภัณฑ์ สำหรับเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการพิพิธภัณฑ์ศาลจังหวัดแม่สอด สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน เช่น การคัดเลือกและจัดหาวัตถุจัดแสดง ศึกษาวิธีการ ขั้นตอน เทคนิคการจัดแสดง การอนุรักษ์วัตถุ ตลอดจนศึกษาวิธีการการจัดทำพิพิธภัณฑ์ ณ พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ ชั้น 5 อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม โดยมีเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุให้การต้อนรับ บรรยายนำชม และตอบข้อซักถาม

 

 
     
 
     
 
     
 
     
     
หน้าแรก | ภาพข่าวประชาสัมพันธ