ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้แทนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

         เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 15.35 – 16.15 นาฬิกา คณะผู้แทนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจากโครงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้นำรุ่นใหม่ ของประเทศเพื่อนบ้าน ประจำปี 2558 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ โดยมีเจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศและเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุให้การต้อนรับบรรยายนำชมเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของศาลยุติธรรมไทย ซึ่งคณะผู้เข้าเยี่ยมชมให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ณ พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

 
 
 
 
 
หน้าแรก | ภาพข่าวประชาสัมพันธ