ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศาสตรินทร์ ตันสุน และคณะนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

         เมื่อวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 16.00 – 16.40 นาฬิกา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศาสตรินทร์ ตันสุน ได้นำคณะนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์การศาลและกฎหมายไทย โดยมีเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุให้การต้อนรับ และบรรยายนำชม พร้อมทั้งตอบข้อซักถามของนักศึกษาที่ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ณ พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

 
 
 
 
 
หน้าแรก | ภาพข่าวประชาสัมพันธ