ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่น 66  เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 – 14.30 นาฬิกา คณะผู้ช่วย
ผู้พิพากษา รุ่น 66 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ เพื่อทราบความเป็นมาเกี่ยวกับศาลและกฎหมายไทย โดยมีเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุให้การต้อนรับ บรรยายนำชม และตอบข้อซักถาม

 
 
 
 
 
หน้าแรก | ภาพข่าวประชาสัมพันธ