ประวัติศาลจังหวัดตรัง

เมื่อปี พ.ศ. 2354 สมัยต้นรัชกาลที่ 2 พระอุทัยราชธานี (ม่วง) ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ซึ่งเป็นบุตรของเจ้าพระยานคร ได้ประกอบพิธีตั้งหลักเมืองขึ้นที่ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง และได้สร้างสถานที่ราชการต่าง ๆ ขึ้นหลายแหล่ง ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า
อยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินประพาสจังหวัดตรัง พระองค์มีพระราชดำริว่า ตึกข้าหลวงที่สร้างไว้ใหญ่โตควรจะให้เป็นศาลชำระความ แต่การดำเนินงานไม่แล้วเสร็จ ต่อมาในปี พ.ศ. 2436 พระยารัษฎานุประดิษฐ์ ได้นำความกราบถวายบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า
อยู่หัว ขอพระบรมราชานุญาตย้ายที่ตั้งเมืองจากควนธานี ไปตั้งที่ตำบลกันตัง และได้จัดสร้างสถานที่ราชการขึ้น เช่น ศาลากลางจังหวัด และศาลจังหวัดชั่วคราวขึ้น ในปี พ.ศ. 2459
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายที่ตั้งเมืองจากตำบลกันตัง มาตั้งอยู่ที่ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง ศาลจังหวัดตรังจึงได้ย้ายมาตั้งที่ตำบล ทับเที่ยง
อาคารศาลจังหวัดตรังหลังเดิมก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2465 มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียว มีห้องพิจารณา 1 ห้อง ภายหลังได้ดัดแปลงห้องทำงานของเจ้าหน้าที่ศาลเป็นห้องพิจารณาเพิ่มขึ้นอีก 2 ห้อง ส่วนห้องทำงานของเจ้าหน้าที่ศาลได้ต่อเติมมุขทางด้านหลังของศาลเป็นห้องทำงานขนาดเล็ก มีสภาพคับแคบไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน
ภายหลังในปี พ.ศ. 2509 ศาลจังหวัดตรังได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารศาลหลังใหม่พร้อมบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล โดยบริษัท สหพันธ์ ก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้ประกวดราคาได้ในราคา 2,360,322 บาท ได้ทำสัญญาว่าจ้างเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509 กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2509 ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2509 โดยนายกำธร พันธุลาภ ปลัดกระทรวงยุติธรรมขณะนั้น ได้มาเป็นประธานในพิธี และได้ประกอบพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2510 โดยพระยาอรรถการีย์นิพนธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมขณะนั้น ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดศาลจังหวัดตรัง
อาคารที่ทำการศาลจังหวัดตรังหลังใหม่นี้ เป็นอาคารตึก 2 ชั้น หลังคาทรงไทย ตัวอาคารกว้าง 8.70 เมตร ยาว 66.70 เมตร ด้านหน้ามีมุขยื่นออกไป 4 เมตร ด้านหลังมีมุขยื่นออกไป 13.50 เมตร
ศาลจังหวัดตรังปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 20 ถนนพัทลุง – ตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ศาลจังหวัดตรัง สร้างเมื่อ พ.ศ.2465

ศาลจังหวัดตรังในอดีต


ศาลจังหวัดตรังในปัจจุบัน

ยินดีต้อนรับสู่ ... พิพิธภัณฑ์ศาลไทย (Court Museum of Thailand)
กลับหน้าแรก