ประวัติศาลแขวงเชียงใหม่

ที่ตั้งและสภาพศาลแขวงเชียงใหม่
ศาลแขวงเชียงใหม่ตั้งอยู่ที่ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ ห่างจากศาลหลักเมืองประมาณ 300 เมตร สถานที่ทำการของศาลตั้งอยู่ในอาคารเดียวกับศาลจังหวัดเชียงใหม่ ชั้นล่างด้านหน้าตึกมีทั้งหมด 4 ห้องเล็ก ได้แก่ ห้องพิจารณา 1 บัลลังก์ ห้องผู้พิพากษา 1 ห้อง ห้องธุรการ 1 ห้อง และห้องเก็บสำนวนอีก 1 ห้อง

กำเนิดของศาลแขวงเชียงใหม่
เดิมจังหวัดเชียงใหม่ยังไม่มีศาลแขวง ต่อมารัฐบาลในสมัยนั้นมีนโยบายให้ คดีเล็ก ๆ น้อย ๆ เสร็จสิ้นไปโดยรวดเร็วและยุติธรรม อันเป็นประโยชน์แก ่ประชาชน จึงได้ตราพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาคดีอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 ซึ่งบัญญัติให้ตั้งศาลแขวงขึ้นในทุกจังหวัด ๆ ละ 1 ศาล ต่อมาได้มีประกาศ พระราชกฤษฎีกาให้เปิดศาลแขวงในอันดับแรก 17 จังหวัด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2500 ซึ่งมีศาลแขวงเชียงใหม่รวมอยู่ด้วย ตามราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 74 ตอน 49 ฉบับพิเศษ หน้า 4 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 เขตอำนาจของศาลแขวงเชียงใหม ่ในระยะแรก ครอบคลุมเฉพาะท้องที่อำเภอเมืองเชียงใหม่อำเภอเดียวเท่านั้น
ศาลแขวงเชียงใหม่เริ่มเปิดทำการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2500 โดยหลวง
การุณย์นราทร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เป็นผู้ทำการเปิดผ้าแพรคลุมป้ายชื่อศาลแขวงเชียงใหม่

จำนวนผู้พิพากษา
ศาลแขวงเมื่อปี พ.ศ. 2500 มีเขตอำนาจศาลเพียงอำเภอเดียว มีผู้พิพากษา 2 นาย คือ นายจรัญ อิศระ เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาล และนายอาจ ปัญญาดิลก เป็นผู้พิพากษา

ที่ตั้งปัจจุบัน
ศาลแขวงเชียงใหม่ THE CHIANG MAI KWAENG COURT
ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5392-1902-6
E – mail : cmik5.2@judiciary.go.th

ยินดีต้อนรับสู่ ... พิพิธภัณฑ์ศาลไทย (Court Museum of Thailand)
กลับหน้าแรก