ประวัติศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
          ศาลมณฑลอยุธยาตั้งอยู่ในส่วนหนึ่งของพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระราชวังจันทร์เกษม ซึ่งแต่เดิมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ซ่อมแซมเป็นที่ว่าราชการมณฑลและที่ทำการศาลมณฑล ต่อมาอาคารสถานที่คับแคบจึงทำเรื่องเสนอกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอสร้างที่ทำการศาลถาวร ในปี พ.ศ. 2452 (ร.ศ. 127) ตกลงว่าให้สร้างระหว่างพระราชวังจันทร์เกษมกับที่ว่าการหอทะเบียน โดยจีนจงเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง พระยาโบราณบุรานุรักษ์ (พร เตชะคุปต์) ข้าหลวงเทศาภิบาลเป็นประธาน ลักษณะของอาคารศาลเป็นเรือนไม้ 2 ชั้น ชั้นบนเป็นศาลแพ่งและศาลมณฑล ชั้นล่างเป็นศาลอาญา และทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2453
          ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ศาลมณฑลซึ่งทำหน้าที่เป็นศาลอุทธรณ์หัวเมืองได้ถูกยกเลิกไปในปี พ.ศ. 2476 ศาลมณฑลจึงเปลี่ยนฐานะมาเป็นศาลจังหวัด ศาลมณฑลอยุธยาจึงเปลี่ยนมาเป็นศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ต่อมามีการประกาศใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2477 ได้แบ่งศาลออกเป็น 3 ชั้น คือ
          1. ศาลชั้นต้น มีศาลแพ่ง ศาลอาญา ศาลจังหวัด ศาลแขวง ศาลคดีเด็กและเยาวชน
          2. ศาลอุทธรณ์ มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร
          3. ศาลฎีกา มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่ฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์ คำตัดสินถือเป็นที่สุด
          เดิมศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ไม่มีอาคารเป็นเอกเทศของตนเอง อาศัยส่วนหนึ่งของอาคารศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้านขวาชั้นล่างเป็นที่ทำการศาลตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา
          ต่อมาศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับงบประมาณสร้างอาคารศาลหลังใหม่ และได้ย้ายไปอยู่ที่ทำการศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังใหม่เมื่อปลายปี
พ.ศ. 2521 ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาจึงใช้อาคารศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังเดิม เป็นอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบัน
          ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ถนนอู่ทอง ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยินดีต้อนรับสู่ ... พิพิธภัณฑ์ศาลไทย (Court Museum of Thailand)
กลับหน้าแรก