พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

                   พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ เกิดเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2444 ที่บ้านตำบลหัวรอ อำเภอรอบกรุง (กรุงเก่า) ปัจจุบันคืออำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นบุตรของนายอู๋ ธารีสวัสดิ์กับนางเงิน ธารีสวัสดิ์ มีภรรยาคนแรกชื่อ นางแฉล้ม สุมาวงศ์ ภรรยาคนที่สองชื่อ นางระเบียบ สุมาวงศ์ ภรรยาคนที่สามชื่อ นางบรรจง สุมาวงศ์ มีบุตรและธิดารวม 8 คน
                   พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ เข้ารับการศึกษาเบื้องต้นที่โรงเรียนประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2453 และได้ไปศึกษาในแผนกคุรุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมาในปี พ.ศ. 2461 ได้เข้าฝึกหัดเป็นครู แต่ไม่ถูกอัธยาศัย จึงได้เข้าสอบแข่งขันเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนนายเรือ เป็นนักเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2463 สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ เป็นนักเรียนทำการนายเรือ มีอักษรย่อว่า
น.ท.ร. ถวัลย์ ธารีสวัสดิ์ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2467 สอบไล่ได้ชั้นตรี (แผนกพรรคนาวิน) ต่อมาเข้าศึกษาวิชากฎหมายจนสำเร็จและได้เป็นเนติบัณฑิตไทย เมื่อ พ.ศ. 2473

ประวัติการรับราชการ
                   ท่านเริ่มเข้ารับราชการเป็นสำรองราชการกรมเสนาธิการทหารเรือ ไปฝึกหัดในเรือของบริษัทพาณิชย์นาวีสยามและได้ไปฝึกหัดการต่าง ๆ ในเรืออีกหลายลำ ตำแหน่งหน้าที่แตกต่างกันไป เช่น เป็นนายธง พ.ข.ร. กระบวนเรือที่ 2 นายกราบขวา ร.พ.ท. มหาจักรี นายเรือตรีชั้น 2 ต้นเรือถลางประจำมณฑลภูเก็ต เป็นนายทหารนอกกองรับราชการกระทรวงมหาดไทย
ในตำแหน่งต้นเรือ เรือหลวงถลาง ซึ่งเป็นเรือตรวจราชการของสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต เป็นต้นเรือตอร์ปิโด กองโรงเรียนพลทหารเรือสมุทรปราการ เป็นต้นเรือ ร.ล.ตอร์ปิโด 4
ทำหน้าที่ผู้บังคับบัญชาการ เป็นต้นเรือตอร์ปิโด ร.ล.พระร่วง เป็นนายธง (นายทหารคนสนิท) ของเสนาธิการทหารเรือ เป็นผู้บังคับการเรือรบหลวงตอร์ปิโด 2 เป็นผู้ช่วยผู้บังคับหมวดเรือยามฝั่ง เป็นผู้บังคับการ ร.ล.ตอร์ปิโด 2 และได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นราชองครักษ์พิเศษ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2479 ขณะที่ท่านรับราชการในกองทัพเรือ ท่านได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์และราชทินนามเป็น หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์

ทางด้านการเมือง
                   ท่านได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ. 2475 ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้เข้าร่วมในคณะรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 ท่านได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 8 ของประเทศไทย
                   ในช่วงที่พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีประเทศกำลังอยู่ในภาวะหลังสงคราม ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ท่านจึงได้จัดตั้งองค์การสรรพาหารขึ้น โดยการซื้อของในราคาแพงมาขายให้แก่ประชาชนในราคาที่ถูก เพื่อช่วยตรึงราคาสินค้าไม่ให้สูง ออกธนบัตรใหม่ให้แลกกับธนบัตรที่ฝ่ายสัมพันธมิตรนำมาใช้ นำทองคำซึ่งเป็นทุนสำรองของประเทศออกขายแก่ประชาชน เพื่อพยุงฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศ
                   ต่อมาเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 เกิดการรัฐประหารขึ้นโดยการนำของ
จอมพล ผิน ชุณหะวัณ และพันเอกกาจ กาจสงคราม ทำให้ท่านต้องเดินทางออกนอกประเทศไปอยู่ที่ประเทศฮ่องกง ภายหลังจึงกลับมาเมืองไทยใช้ชีวิตอย่างสงบ
                   พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2531 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รวมอายุได้ 87 ปี

คติชีวิตของท่านคือ “ประโยชน์ส่วนรวม สำคัญกว่าประโยชน์ส่วนตัว”

 

ยินดีต้อนรับสู่ ... พิพิธภัณฑ์ศาลไทย (Court Museum of Thailand)
กลับหน้าแรก