ประวัตินายจิตติ ติงศภัทิย์ิ์
          

          นายจิตติ ติงศภัทิย์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๑ ที่บ้านตรอกข้าวสาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรนายทองจีน และนางละม้าย
ติงศภัทิย์ มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๒ คน คือ
๑. นายจิตติ ติงศภัทิย์
๒. นางสำเนียง ติงศภัทิย์ (ถึงแก่กรรม)

ชีวิตครอบครัว

นายจิตติ ติงศภัทิย์ ได้สมรสกับคุณหญิงตลับ ติงศภัทิย์ (โล่ห์สุวรรณ) บุตรีนายร้อยเอกหลวงมลายบรจักร (บุญมี โล่ห์สุวรรณ) และนางจรูญมลายบรจักร เมื่อ
วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๙ มีบุตร ธิดา ๖ คน คือ
๑. นางจินตลา วิเศษกุล สมรสกับ นายมยูร วิเศษกุล มีบุตร ๒ คน คือ
นางสาวฟ้าใส วิเศษกุล และนางสาวไปรยา วิเศษกุล
๒. นายจาริต ติงศภัทิย์ สมรสกับ ม.ร.ว.กัลยา จิตรพงศ์ มีบุตร ๑ คน คือ นางสาวรมณียา ติงศภัทย์
๓. นางจิตริยา ปิ่นทอง สมรสกับ นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง มีบุตร ๑ คน คือ
เด็กหญิงจารีย์ ปิ่นทอง
๔. นางจาตุรี ติงศภัทิย์
๕. นางสาวจีรติ ติงศภัทิย์
๖. นางสาวพิรุณา ติงศภัทิย


          
การศึกษาอบรม

เมื่อเยาว์วัย มารดาได้เริ่มสอนหนังสือให้ตั้งแต่ก่อนเข้าโรงเรียน จากนั้นได้รับการศึกษาจากโรงเรียน “ครูเชย” ซึ่งเป็นโรงเรียนเล็ก ๆ ใกล้บ้าน เมื่อโตขึ้นได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนมัธยมวัดปทุมคงคา
๒๔๖๗ สอบไล่ได้มัธยมบริบูรณ์ (มัธยม ๘) โรงเรียนมัธยมวัดปทุมคงคา
๒๔๗๐ สำเร็จเนติบัณฑิตชั้นที่ ๒ จากโรงเรียนกฎหมาย กระทรวง
ยุติธรรม
๒๔๘๕ สำเร็จนิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง
๒๕๐๐ สำเร็จนิติศาสตร์มหาบัณฑิต LL.M. (Magna Cum Laude) และกฎหมายเปรียบเทียบ MC.L. จากมหาวิทยาลัย Southern Methodist, Dallas, Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับเกียรตินิยมและเกียรติประวัติว่าทำคะแนนเป็นอันดับหนึ่งของห้องและเป็นคะแนนที่สูงสุดนับแต่เปิดหลักสูตรนี้มา

การรับราชการและการทำงาน

เมื่อสำเร็จเนติบัณฑิต อายุยังน้อย เข้ารับการเกณฑ์ทหาร โดยได้สมัครเป็น
พลตำรวจอยู่ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สามพราน และได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์ผู้ช่วยสอนกฎหมายแก่นักเรียนนายร้อยตำรวจด้วย เมื่อพ้นการเกณฑ์ทหารจึงได้เริ่มชีวิตราชการ
๒๔๗๑ พนักงานอัยการในกรมอัยการ กระทรวงมหาดไทย
๒๔๗๒ อัยการจังหวัดปราจีนบุรี
๒๔๗๔ พนักงานอัยการในกรมอัยการ กระทรวงมหาดไทย
๒๔๗๖ โอนมารับราชการในกระทรวงยุติธรรม
๒๔๗๗ - ๒๔๘๔ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดปราจีนบุรี
๒๔๘๔ - ๒๔๘๖ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒๔๘๖ - ๒๔๘๘ ผู้พิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ
๒๔๘๘ - ๒๔๙๑ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระนอง
๒๔๙๑ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
๒๔๙๓ เลขานุการศาลฎีกา
๒๔๙๖ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
๒๔๙๗ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
๒๕๐๑ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์
๒๕๐๓ ผู้พิพากษาศาลฎีกา
๒๕๐๖ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
๒๕๑๒ ลาออกจากราชการเพราะรับราชการนาน

          หน้าที่การงานหลังลาออกจากราชการ

๒๕๑๒ ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมาย (ปัจจุบันคือฝ่ายกฎหมาย) ธนาคารแห่งประเทศไทย จนเกษียณอายุ
ราชการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
๒๕๑๔ - ๒๕๑๗ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒๕๑๗ ประธานวุฒิสภา
๒๕๒๐ ประธานคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๒๑
(ชุดแรก)
๒๕๒๗ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้เป็นองคมนตรี ตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๒๗ จนถึงอสัญกรรม เมื่อ
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๓๘

 

ราชการพิเศษ

นายจิตติ ติงศภัทิย์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการพิเศษอื่น ๆ อีก ดังนี้
๑. ประธานคณะกรรมการร่างกฎหมาย กองที่ ๖ สำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา
๒. ประธานคณะกรรมการเรื่องราวร้องทุกข์ กองที่ ๒ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓. กรรมการเนติบัณฑิตยสภา
๔. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
๕. กรรมการในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
๖. กรรมการส่งเสริมพาณิชย์นาวี กระทรวงคมนาคม
๗. กรรมการพิเศษพิจารณาสนธิสัญญา กระทรวงการต่างประเทศ
๘. กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์
๙. ประธานคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ
๑๐. กรรมการประจำคณะ และกรรมการปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๑๑. เป็นอาจารย์พิเศษที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายวิชาต่าง ๆ อาทิ กฎหมายอาญา กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน และบัญชีเดินสะพัด ลักษณะประกันภัย กฎหมายแพ่งลักษณะหนี้ หลักวิชาชีพนักกฎหมาย และวิชากฎหมายอาญาที่สำนัก
อบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
๑๒. ที่ปรึกษากฎหมาย บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
๑๓. กรรมการในคณะกรรมการนิติศาสตร์สากล (International Commission of Jurists)

          
เครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน

ปฐมจุลจอมเกล้า ๕ พ.ค. ๒๔๓๕
เหรีญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ ๒ ๑๒ เม.ย. ๒๕๓๔
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ๕ ธ.ค. ๒๕๑๘
ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ๕ พ.ค. ๒๕๑๖
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ๕ พ.ค. ๒๕๑๖
มหาวชิรมงกุฎ ๕ ธ.ค. ๒๕๐๘

เกียรติคุณในทางวิชาการ

๑. เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
๒. นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๓. นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๔. นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
๕. ศาสตราจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๖. ได้รับการประกาศให้เป็น “นักกฎหมายดีเด่น” โดยสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๒๖
๗. นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๓๓ กลุ่มสาขานิติศาสตร์

วาระสุดท้ายของชีวิต

นายจิตติ ติงศภัทิย์ เป็นคนมีสุขภาพร่างการแข็งแรง แม้ว่าจะต้องเข้ารับการ
ผ่าตัดเป็นบางครั้ง คือ ผ่านิ่วในถุงน้ำดี และผ่าตัดต่อมลูกหมาก แต่โดยปกติจะไม่มีโรคประจำตัว เมื่ออายุมากขึ้น เริ่มเป็นเบาหวาน ได้รับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช ในระยะบั้นปลายของชีวิต เริ่มมีอาการทางสมอง และได้รับการตรวจรักษาโดยนายแพทย์นิพนธ์ พวงวรินทร์ และถึงแก่อสัญกรรมเนื่องจากเส้นโลหิตในสมองแตก เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๓๘ สิริรวมอายุได้ ๘๖ ปี ๑๑ เดือน ๑๕ วัน

ยินดีต้อนรับสู่ ... พิพิธภัณฑ์ศาลไทย (Court Museum of Thailand)
กลับหน้าแรก