ประวัตินายบัญญัติ สุชีวะิ์

          นายบัญญัติ สุชีวะ เกิดเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2467 ที่ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เป็นบุตรของขุนบรรณกิจปรีชา (ฟ้อ สุชีวะ) และนางล้วน สุชีวะ มีพี่น้องร่วมบิดา มารดา 10 คน ดังนี้
1. นางประเมิญ สร้อยสนธิ์ (ถึงแก่กรรม)
2. นาวาอากาศตรี ประสงค์ สุชีวะ (ถึงแก่กรรม)
3. นางประมวญ สุขไทย (ถึงแก่กรรม)
4. น.ส.สุดสวาสดิ์ สุชีวะ (ถึงแก่กรรม)
5. นางประมูล เพ็ญกิตติ (ถึงแก่กรรม)
6. นายประสานสุข สุชีวะ (ถึงแก่กรรม)
7. นายบัญญัติ สุชีวะ
8. น.ส.บรรจง สุชีวะ
9. นายบรรจบ สุชีวะ (ถึงแก่กรรม)
10. นางสมทบ ปิณฑคุปต์

ครอบครัว

นายบัญญัติ สุชีวะ ได้สมรสกับ คุณหญิงสุมน สุชีวะ (นามสกุลเดิม สุนทรารชุน) บุตรี
หลวงสุทธินัยนฤวาท (อดีตผู้พิพากษา) และนางน้อย สุทธินัยนฤวาท เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2490 มีบุตร ธิดา รวม 5 คน คือ
1. นางชลาพร ยุญชานนท์ สมรสกับ นายเทอดสกุล ยุญชานนท์ มีบุตร 1 คน คือ เด็กชายศรัณย์ ยุญชานนท์
2. ดร.กฤษฎา สุชีวะ สมรสกับ ม.ร.ว.ภวรี รัชนี มีบุตร ธิดา 3 คน คือ
นายแจ่มจรัส สุชีวะ เด็กหญิงภดารี สุชีวะ เด็กหญิงทิมทอง สุชีวะ
3. นางรัตนาภรณ์ เทพชาตรี สมรสกับ ดร. ทักษิณ เทพชาตรี มีบุตร ธิดา 3 คน คือ เด็กชายกฤตธี เทพชาตรี เด็กหญิงณัทธร เทพชาตรี เด็กหญิงชามา เทพชาตรี
4. นายชาคร สุชีวะ
5. นายภาดร สุชีวะ

ประวิัติการศึกษา

พ.ศ. 2474 เริ่มศึกษาชั้นประถมที่โรงเรียนจันทรอุทิศ (วัดยาง) จังหวัดนครสวรรค์ สอบไล่ได้ชั้นมัธยมปีที่ 3 และย้ายไปเรียนที่โรงเรียนประจำจังหวัดตาก และเรียนที่โรงเรียนประจำจังหวัดนครสวรรค์ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 6 ในปี พ.ศ. 2480
พ.ศ. 2482 ศึกษาต่อที่แผนกเตรียมปริญญามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง จบเตรียมปริญญาธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1
พ.ศ. 2486 ได้ปริญญาธรรมศาสตร์บัณฑิต
พ.ศ. 2501 สอบชิงทุนรัฐบาลได้ไปศึกษาวิชากฎหมายที่สำนักศึกษากฎหมาย Gray’s Inn ณ ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 3 ปี ตามความต้องการของกระทรวงยุติธรรม
พ.ศ. 2504 ได้เนติบัณฑิตอังกฤษ (Barrister-at Law)
พ.ศ. 2520 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ประวัติการรับราชการ

1 กันยายน พ.ศ. 2486 เป็นจ่าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
8 ธันวาคม พ.ศ. 2490 เป็นจ่าศาลจังหวัดชลบุรี
15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492 เป็นผู้พิพากษาในกระทรวงยุติธรรม รับราชการศาลแพ่ง
25 เมษายน พ.ศ. 2493 รับราชการศาลอาญา
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2494 เป็นผู้พิพากษาศาลจังหวัดร้อยเอ็ด
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2498 เป็นผู้พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสาคร
10 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 เป็นผู้พิพากษาประจำกระทรวง
5 เมษายน พ.ศ. 2505 เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกระทรวง
1 เมษายน พ.ศ. 2506 เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา
15 ตุลาคม พ.ศ. 2508 เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกระทรวง
7 ธันวาคม พ.ศ. 2508 ช่วยทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
15 ตุลาคม พ.ศ. 2509 เป็นเลขานุการศาลฎีกา
1 ตุลาคม พ.ศ. 2510 เป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2513 เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์
5 ตุลาคม พ.ศ. 2514 เป็นรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง
1 ธันวาคม พ.ศ. 2514 เป็นปลัดกระทรวงยุติธรรม
1 ธันวาคม พ.ศ. 2517 เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
1 ตุลาคม พ.ศ. 2520 เป็นรองประธานศาลฎีกา
1 ตุลาคม พ.ศ. 2523 เป็นประธานศาลฎีกา
1 ตุลาคม พ.ศ. 2527 เกษียณอายุราชการ

หน้าที่การงานด้านอื่น ๆ

1. ที่ปรึกษาในศาลฎีกา
2. กรรมการตุลาการ (กต.)
3. กรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)
4. ตุลาการรัฐธรรมนูญ
5. กรรมการร่างกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
6. ประธาน อ.ก.พ. อุทธรณ์และร้องทุกข์
7. ประธาน อ.ก.พ. กฎหมาย
8. กรรมการพิจารณาขอเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
9. คณะกรรมการพิเศษ พิจารณาอนุสัญญาต่าง ๆ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ
10. ประธานกรรมการพิจารณา การขอเปิดดำเนินการหลักสูตรและการรับรองมาตรฐานการศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สาขาวิชานิติศาสตร์ ทบวงมหาวิทยาลัย
11. กรรมการแผนกธรรมศาสตร์ มูลนิธิ “อานันทมหิดล”
12. ประธานที่ปรึกษากฎหมายของนายกรัฐมนตรี
(สมัย ฯพณฯ ธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นนายกรัฐมนตรี)
13. กรรมการที่ปรึกษาพิจารณาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาโท
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14. กรรมการพิจารณาสรรหาวุฒิสมาชิก ด้านเอกชนและนักธุรกิจ (สมัย ฯพณฯ ท่านบรรหาร ศิลปอาชา เป็นนายกรัฐมนตรี)
15. อาจารย์พิเศษผู้บรรยายในสำนักศึกษาต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ว่าด้วย วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป วิชาค้ำประกัน วิชาประวัติศาสตร์กฎหมาย วิชากฎหมายระหว่างประเทศ วิชาประกันภัย วิชา นิติกรรมและสัญญา วิชาทรัพย์ วิชาประวัติศาสตร์กฎหมายสากล หนังสือที่ได้รับ การนิยมยกย่องให้ใช้เป็นตำราอยู่ทุกวันนี้ ได้แก่ คำบรรยายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์
16. อนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา
17. กรรมการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา
18. ผู้บรรยายในการอบรมผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกระทรวง และผู้พิพากษาประจำกระทรวง
19. กรรมการเนติบัณฑิตสภา
20. กรรมการอำนวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กรรมการมารยาททนายความ
21. กรรมการที่ปรึกษากฎหมายของกระทรวงยุติธรรม
22. กรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตุลาการ พ.ศ. 2519
23. กรรมการพิจารณาทบทวนการแก้ไขบทบัญญัติบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
24. กรรมการสะสางประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
25. เจ้าหน้าที่ทำงานฝ่ายกฎหมาย และทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญ ของคณะปฏิรูปการ ปกครองแผ่นดิน พ.ศ. 2519
26. อนุญาโตตุลาการ
27. ประธานมูลนิธิพุทธภาวนา วิชาธรรมกาย วัดหลวงพ่อสด (สาขาวัดปากน้ำ) อ.ดำเนินสะดวก จ. ราชบุรี
28. กรรมการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษ
29. กรรมการตรวจนับคะแนนการเลือกตั้งกรรมการตุลาการผู้ทรงคุณวุฒิ
30. กรรมการประสานงานของสภาความมั่นคงแห่งชาติ และได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2517
31. กรรมการปรับปรุงศาลแขวง พ.ศ. 2524
32. ประธานกรรมการจัดหาสถานที่ทำการศาลฎีกาและศาลอุทธรณ์
33. กรรมการบริหารและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ
34. ประธานกรรมการพิจารณาข้อยุติจากการสัมมนาวิชาการทางกฎหมาย ครั้งที่ 2

 ตำแหน่งทางการเมือง

1. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (พ.ศ. 2516 และ 2534)

เครื่องราชอิสริยภรณ์

4 ธันวาคม พ.ศ. 2492 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 เหรียญบรมราชาภิเศก (เงิน)
5 ธันวาคม พ.ศ. 2494 จตุรถาภรณ์ช้างเผือก
5 ธันวาคม พ.ศ. 2499 ตริตาภรณ์มงกุฏไทย
5 ธันวาคม พ.ศ. 2507 ตริตาภรณ์ช้างเผือก
5 ธันวาคม พ.ศ. 2510 ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย
5 ธันวาคม พ.ศ. 2512 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
5 ธันวาคม พ.ศ. 2512 เหรียญจักรพรรดิมาลา

5 ธันวาคม พ.ศ. 2514 ประถมาภรณ์มงกุฏไทย
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
5 ธันวาคม พ.ศ. 2517 ประถมาภรณ์ช้างเผือก
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 ทุติยจุลจอมเกล้า
5 ธันวาคม พ.ศ. 2519 มหาวชิรมงกุฏ
5 ธันวาคม พ.ศ. 2522 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2525 ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ

เกียรติคุณทางวิชาการ

1. นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
3. นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. ศาสตราจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผลงานทางวิชาการ

1. บัญญัติ สุชีวะ. คำอธิบายกฎหมายลักษณะทรัพย์. กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2540.
2. บัญญัติ สุชีวะ. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : กรุงสยามพริ้นติ้ง กรุ๊ฟ, 2535.
3. บัญญัติ สุชีวะ. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์. พิมพ์ครั้ง ที่ 4. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2514.
4. บัญญัติ สุชีวะ. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2519.
5. บัญญัติ สุชีวะ. (กรกฎาคม – สิงหาคม, 2516). “กระทรวงยุติธรรมและศาลของอเมริกา,” ดุลพาห. 20(4) : 6-16.
6. บัญญัติ สุชีวะ. (กรกฎาคม, 2533). “การกระทำเพื่อป้องกันที่เกิดพร้อมการกระทำด้วยความจำเป็น,” วารสารอัยการ. 13(149) : 4-10.
7. บัญญัติ สุชีวะ. (ตุลาคม, 2506). “การตีความเอกสาร,” ดุลพาห. 10(10) : 1018-1029.
8. บัญญัติ สุชีวะ. (กุมภาพันธ์, 2503). “การทำสัญญาในอังกฤษ,” ดุลพาห. 7(2) : 131-141.
9. บัญญัติ สุชีวะ. (มกราคม – กุมภาพันธ์, 2517). “การประสานงาน,” ดุลพาห. 21(1) : 52-95.
10. บัญญัติ สุชีวะ. (เมษายน, 2509). “การฟ้องคดีเกี่ยวกับฝ่ายบริหาร,” บทบัณฑิตย์. 24(2) : 279-298.
11. บัญญัติ สุชีวะ. (กุมภาพันธ์, 2504). “การฟ้องคดีอาญาในศาลอังกฤษ,” ดุลพาห. 8(2) : 103-108.
12. บัญญัติ สุชีวะ. (เมษายน, 2509). “การรับฟ้องข้อเท็จจริงในคดีอื่น,” ดุลพาห. 13(4) : 25-39.
13. บัญญัติ สุชีวะ. (พฤษภาคม, 2519). “การโอนกรรมสิทธิ์ในสัญญาซื้อขาย,” วารสารกฎหมาย. 2(2) : 58-74.
14. บัญญัติ สุชีวะ. (พฤษภาคม – มิถุนายน, 2519). “ข้อสังเกตในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานและการเขียนคำพิพากษา,” ดุลพาห. 23(3) : 4-22.
15. บัญญัติ สุชีวะ. (2521). “ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบในคดีแพ่ง,” บทบัณฑิตย์. 35(2) : 185-196.
16. บัญญัติ สุชีวะ. (กรกฎาคม – สิงหาคม, 2517). “ข้อสังเกตหลังจากที่ประชุม ก.ต.,” ดุลพาห. 21(4) : 42-60.
17. บัญญัติ สุชีวะ. (มกราคม, 2509). “ข้อสัญญาที่กำหนดขึ้นฝ่ายเดียว,” บทบัณฑิตย์. 24(1) : 58-70.
18. บัญญัติ สุชีวะ. (กุมภาพันธ์, 2502). "ความผิดฐานฆ่าคนตายตามกฎหมายอังกฤษ,” ดุลพาห. 6(2) : 109-112.
19. บัญญัติ สุชีวะ. (2519). “ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล,” บทบัณฑิตย์. 33(1) : 1-6.
20. บัญญัติ สุชีวะ. (พฤษภาคม – มิถุนายน, 2505). “ความรับผิดในการทำละเมิด,” ดุลพาห. 9(5) : 533-543.
21. บัญญัติ สุชีวะ. (มีนาคม – เมษายน, 2516). “คำบรรยายผลงานของกระทรวงยุติธรรม,” ดุลพาห. 20(2) : 4-10.
22. บัญญัติ สุชีวะ. (2525). “คำให้การในคดีแพ่ง,” บทบัณฑิตย์. 39(1) : 1-4.
23. บัญญัติ สุชีวะ. (กรกฎาคม, 2509). “คำสั่งระหว่างพิจารณา,” บทบัณฑิตย์. 24(3) : 584-594.
24. บัญญัติ สุชีวะ. (2514). “แง่คิดจากมาตรา 1299,” บทบัณฑิตย์. 28(3) : 617-623.
25. บัญญัติ สุชีวะ. (มกราคม – กุมภาพันธ์, 2505). “ทรัสต์,” ดุลพาห. 9(1) : 18-49.
26. บัญญัติ สุชีวะ. (2518). “ที่ดินมือเปล่า,” บทบัณฑิตย์. 32(1) : 5-10.
27. บัญญัติ สุชีวะ. (มกราคม – เมษายน, 2521). “บุคคลสิทธิและทรัพยสิทธิ,” วารสารกฎหมาย. 4(1) : 138-147.
28. บัญญัติ สุชีวะ. (เมษายน, 2506). “ประมาท,” บทบัณฑิตย์. 21(2) : 269-301.
29. บัญญัติ สุชีวะ. (มกราคม – มีนาคม, 2538). “ผู้ประสาทความยุติธรรม,” ดุลพาห. 42(1) : 8-14.
30. บัญญัติ สุชีวะ. (กันยายน – ตุลาคม, 2523). “ผู้พิพากษา : ผู้บัญญัติกฎหมายหรือผู้ตีความ,” ดุลพาห. 27(5) : 4-8.
31. บัญญัติ สุชีวะ. (มีนาคม, 2529). “ฟ้องซ้อน,” บทบัณฑิตย์. 42(1) : 1-5.
32. บัญญัติ สุชีวะ. (2530). “ฟ้องแย้ง,” บทบัณฑิตย์. 43(2) : 2-7.
33. บัญญัติ สุชีวะ. (กรกฎาคม, 2512). “ภาระจำยอม,” วารสารนิติศาสตร์. 1(1) : 83-87.
34. บัญญัติ สุชีวะ. (สิงหาคม, 2528). “มาปฏิบัติตามกฎหมายกันเถิด,” วารสารกฎหมาย. 10(1) : 46-51.
35. บัญญัติ สุชีวะ. (กันยายน, 2507). “ยกประโยชน์แห่งการสงสัยให้จำเลย,” ดุลพาห. 11(9) : 2-9.
36. บัญญัติ สุชีวะ. (2525). “Rabi Day,” บทบัณฑิตย์. 39(3) : 249-252.
37. บัญญัติ สุชีวะ. (ธันวาคม, 2513). “ร้องขัดทรัพย์,” วารสารนิติศาสตร์. 2(3) : 60-72.
38. บัญญัติ สุชีวะ. (2522). “วันกระทำผิดของบุกรุก,” บทบัณฑิตย์. 36(4) : 533-538.
39. บัญญัติ สุชีวะ. (ภาค 1, 2520). “ส่วนควบ,” วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราม-คำแหง. 1(1) : 75-80.
40. บัญญัติ สุชีวะ. (มีนาคม, 2506). “สัญญาห้ามประกอบอาชีพหรือการค้าแข่งขัน,” ดุลพาห. 10(3) : 234-243.
41. บัญญัติ สุชีวะ. (ธันวาคม, 2540). “สิ่งพลอยได้จากการดูงานของข้าพเจ้า,” ดุลพาห. 8(12) : 1312-1322.
42. บัญญัติ สุชีวะ. (ตุลาคม, 2509). “สืบแก้ไขเอกสาร,” บทบัณฑิตย์. 24(4) : 766-781.
43. บัญญัติ สุชีวะ. (2513). “หมิ่นประมาท,” บทบัณฑิตย์. 27(1) : 149-153.
44. บัญญัติ สุชีวะ. (มกราคม – กุมภาพันธ์, 2516). “อันเนื่องมาแต่ 299,” ดุลพาห. 20(1) : 4-6.
45. บัญญัติ สุชีวะ. (มิถุนายน – สิงหาคม, 2520). “อายุความอันเป็นโทษแก่บุคคลบางประเภทและการครอบครองปรปักษ์,” วารสารนิติศาสตร์. 9(1) : 48-51.
46. บัญญัติ สุชีวะ. (เมษายน, 2505). “เอกเทศสัญญาทางการพาณิชย์ระหว่างประเทศ,” บทบัณฑิตย์. 20(2) : 282-303.
47. เครื่องหมายการค้า (ไม่ปรากฏรายการบรรณานุกรมหนังสือ)
48. ศาลญี่ปุ่น (ไม่ปรากฏรายการบรรณานุกรมหนังสือ)
49. ข้อสัญญาที่กำหนดขึ้นฝ่ายเดียว (ไม่ปรากฏรายการบรรณานุกรมหนังสือ)
50. การกระทำตามคำสั่งของเจ้าพนักงาน (ไม่ปรากฏรายการบรรณานุกรมหนังสือ)
51. การแสดงเจตนาของนิติบุคคล (ไม่ปรากฏรายการบรรณานุกรมหนังสือ)

นอกจากนี้ยังมีบทความที่ลงพิมพ์ในหนังสืออื่น ๆ เช่น การเป็นตัวแทน ลงพิมพ์ในหนังสือนิติประยุกต์ พ.ศ. 2509 แนวการตีความกฎหมายภาษีอากรของศาล ลงพิมพ์ในหนังสือสรรพากรสาส์น พ.ศ. 2511 และ ที่ดินในส่วนที่เกี่ยวกับคนต่างด้าว ลงพิมพ์ในวารสารสมาคมธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2518
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น ท่านได้กล่าวว่าชีวิตในการรับราชการของท่านค่อนข้างจะราบเรียบไม่มีอุปสรรค เมื่อได้อนุปริญญาจากมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองแล้ว ก็ไปสอบเป็นจ่าศาลอยู่ประมาณ 6 ปี จึงมาสอบเป็นผู้พิพากษา ตอนสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีอายุน้อยที่สุดในรุ่นเพียง 19 ปี 4 เดือน สมัยที่บรรจุเป็นผู้พิพากษา เรียกว่า ผู้พิพากษาในกระทรวงยุติธรรม ไม่มีผู้ช่วยผู้พิพากษา ผู้พิพากษาในกระทรวงสามารถพิจารณาพิพากษาคดีไปได้ สิ่งที่รู้สึกว่ายากลำบากในการทำงาน ก็คือ การเขียนคำพิพากษา
ในเรื่องการวางตัวของผู้พิพากษา ท่านมีความเห็นว่า ต้องให้เหมาะสมไม่มากไม่น้อยเกินไป ไม่ทำตัวให้คล่องเกินไปหรือเก็บตัวเกินไป การไปงานสังคมอย่าพยายามไปคนเดียว ถ้ามีใครเชิญเราไปก็ไปทั้งศาลทั้งคณะ หากได้รับการขอร้องความช่วยเหลือเกี่ยวกับคดีจากคนสนิทคุ้นเคย ทางแก้ควรพูดกับเขาดี ๆ และบอกว่าจะให้ความเป็นธรรมอย่างเต็มที่ไม่ต้องห่วง แต่เวลาพิจารณาคดีจริง ๆ ก็พิจารณาแต่เฉพาะความเป็นธรรมตามท้องสำนวนเท่านั้น อย่านำเอาคำขอร้องมาพิจารณาด้วย


วาระสุดท้ายของชีวิต

          ในช่วง 5 ปีหลัง นายบัญญัติ สุชีวะ ป่วยเป็นโรคหัวใจ ได้แก่ หัวใจโต ลิ้นหัวใจรั่ว และเส้นเลือดเลี้ยงหัวใจตีบ 1 เส้น แม้จะพบแพทย์ตรวจหัวใจอยู่เป็นประจำตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา หัวใจกลับทรุดลงโดยไม่รู้ตัว โดยเส้นเลือดตีบเพิ่มอีก 2 เส้น และกล้ามเนื้อหัวใจตายไปบางส่วน ในที่สุดได้เปลี่ยนแพทย์ผู้รักษา ครอบครัวได้ตัดสินใจให้ทำ by pass เส้นเลือดหัวใจที่ตีบแม้ว่าออกจะสายเกินไป โดยหวังว่าจะประทังชีวิตให้อยู่ต่อไปได้ แต่บุญวาสนาคงมีเพียงเท่านี้ นายบัญญัติมีชีวิตต่อได้อีกเพียง 5 เดือน ก็เสียชีวิตเนื่องจากหัวใจล้มเหลว เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2540 เวลาประมาณ 02.00 น. รวมอายุได้ 73 ปี 3 เดือน 10 วัน

คติชีวิต

คติชีวิตของท่าน คือ “เกียรติยศ ศักดิ์ศรี สำคัญยิ่งกว่าเงิน”

 

ยินดีต้อนรับสู่ ... พิพิธภัณฑ์ศาลไทย (Court Museum of Thailand)
กลับหน้าแรก