สารตราหรือท้องตรา

     

                   สารตราหรือท้องตรา เป็นคำที่ใช้ในกฎหมายโบราณ หมายถึง หนังสือราชการที่เชิญพระบรมราชโองการ ซึ่งประทับตราใหญ่, หนังสือที่เสนาบดีเจ้ากระทรวงลงชื่อและประทับตรากระทรวงส่งไปยังหัวเมือง ซึ่งในสมัยต่อมาเรียกว่า ท้องตรา

     
     

คุก

     

          คุก ที่คุมขังนักโทษพวกที่ต้องรับพระราชอาญา ตั้งแต่มัธยมโทษขึ้นไปจนถึงอุกฤษฐ์โทษ มีกำหนดโทษคุมขังตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

     
     

ตราง

     

          ตราง เป็นที่คุมขังนักโทษ พวกที่ต้องรับพระราชอาญาสถานเบา คือ โจรผู้ร้ายที่มีกำหนดคุมขังตั้งแต่ 6 เดือนลงมา หรือนักโทษที่ต้องรับพระราชอาญาที่ไม่ใช่โจรผู้ร้าย

     
     

นักโทษ

     

          นักโทษ หมายถึง บุคคลซึ่งถูกลงโทษติดคุก จำพวกของนักโทษ แบ่งออกเป็น 3 จำพวก คือ ครุโทษ มัธยมโทษ และลหุโทษ
         ครุโทษ หมายถึง นักโทษที่มีโทษสถานหนักต้องจำตรวนเท้ากับวงแหวนที่คอ ที่วงแหวนจะห้อยฉลากไม้ทาสีดำแขวนด้วยเหล็ก ด้านหน้าของฉลากไม้จะจารึกอักษรบอกเลขหมายสำหรับตัว บอกจำพวก บอกวันเดือนปีที่เข้าคุก และบอกกำหนดโทษ เช่น
                   1 3 2 ค,
                   24 ม, ย,         110
                   5 ป,
หมายถึง นักโทษผู้นั้นมีเลขหมายสำหรับตัว เลข 1 3 2 เป็นนักโทษจำพวกครุโทษ เข้าคุก วันที่ 24 เมษายน ศักราช 110 กำหนด 5 ปี พ้นโทษ
ฉลากไม้ด้านหลังจารึกอักษรเป็นความย่อบอกวันครบกำหนดโทษ เช่น 23 ม, ย, 115 หมายถึง นักโทษผู้นั้นครบกำหนดโทษ วันที่ 23 เมษายน ศักราช 115
          นักโทษชั้นนี้ต้องทำงาน
          มัธยมโทษ คือ นักโทษที่ไม่ต้องจำตรวน คงจำแต่วงแหวนที่คอ จะห้อยฉลากไม้ทาสีและบอกรายละเอียดเลขสำหรับตัวเช่นเดียวกับนักโทษจำพวกครุโทษ นักโทษชั้นนี้ต้องทำงานและมีคะแนนให้เป็นรางวัลในการประพฤติดี มีความเพียรอุตสาหะ เพื่อใช้ลดโทษ
         ลหุโทษ คือ นักโทษที่ไม่ต้องจำตรวนและวงแหวน แต่ต้องนุ่งห่มเสื้อผ้าแบบนักโทษ มีฉลากไม้จารึกอักษรแขวนที่เอว บอกเลขหมายประจำตัว บอกจำพวก บอกวันเดือนปีที่เข้าคุก และวันเดือนปีที่พ้นโทษ เป็นความย่อเหมือนนักโทษจำพวกครุโทษ เว้นแต่เมื่อได้รับการยกให้เป็นผู้คุม ผู้ตรวจยาม เวลารับราชการไม่ต้องแต่งตัวอย่างนักโทษ มีหน้าที่กำกับนักโทษให้ทำงานหรือมีไว้สำหรับใช้สอยให้ทำงานเบา ๆ ในคุก

     
ยินดีต้อนรับสู่ ... พิพิธภัณฑ์ศาลไทย (Court Museum of Thailand)
กลับหน้าแรก