เมียกลางเมือง 
     

                เมียกลางเมือง หมายถึง หญิงอันบิดา มารดา กุมมือให้เป็นเมีย คำว่า กุมมือให้ แปลว่า บิดามารดาได้ยินยอมหรือผู้ที่เป็นญาติมีอำนาจยอมยกให้

     
      เมียกลางนอก
                      เมียกลางนอก หมายถึง หญิงที่ชายขอมาเลี้ยงดูเป็นอนุภรรยา มีฐานะเป็นรองหลั่นจากเมียหลวงลงมา
     
      เมียกลางทาษี
                      เมียกลางทาษี หมายถึง หญิงที่ทุกข์ยากชายช่วยไถ่ตัวมาและรับเลี้ยงดูเป็นเมียทาษภรรยา (คำว่า ทาษ, ทาษี เป็นคำโบราณ ปัจจุบันเขียนว่า ทาส, ทาสี ซึ่ง ทาส หมายถึง บ่าวผู้ชาย ทาสี หมายถึง บ่าวผู้หญิง)
     
      หลบฝาก
                      หลบฝาก เป็นคำโบราณ ความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายความว่า ประเพณีที่ชายเข้าไปอาศัยรับใช้การงานให้กับหญิง ตามกฎหมายลักษณะผัวเมีย หมายถึง เป็นผัวเมียกันแล้วแต่ยังไม่ออกหน้า
     
      ฝากบำเรอ
                      ฝากบำเรอ เป็นคำโบราณ ความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายความว่า ประเพณีที่หญิงชายได้เสียกันเองในเวลาที่ผู้ชายยังอยู่ในระหว่างฝากตัวรับใช้พ่อแม่ผู้หญิง ตามกฎหมายลักษณะผัวเมีย หมายถึง ได้เลี้ยงดูเป็นสามีภรรยากัน คนที่ 3 เข้ามาเกี่ยวข้องทางชู้สาวไม่ได้
     
      บังกัด
                      บังกัด ความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายความว่า ปิดบัง, อำพลาง

     
      สังขะลิกะบัญชร
                      สังขะลิกะบัญชร เป็นภาษาโบราณ หมายถึง โซ่ตรวนจำจองคนผิด, เครื่องจองจำ (สังขลิก, สังขลิกา ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายความว่า เครื่องจองจำ, โซ่ตรวน)
     
      แม่เจ้าเรือน
                      แม่เจ้าเรือน หมายถึง หญิงที่ปกครองบ้านเรือน หรือ ภริยาหลวง
     
      แม่หม้ายงานท่าน
                      แม่หม้ายงานท่าน หมายถึง หญิงที่มีสามีเป็นภรรยาของข้าราชการผู้มีบรรดาศักดิ์ แต่สามีตายหรือร้างกัน แม่หม้ายงานท่านจะมีสามีใหม่ไม่ได้ ตามกฎหมายลักษณะอาญาหลวง มาตรา 85 เว้นไว้แต่จะได้รับพระบรมราชานุญาต ปัจจุบันกฎหมายลักษณะอาญาหลวงได้ถูกยกเลิกไปแล้ว
     
ยินดีต้อนรับสู่ ... พิพิธภัณฑ์ศาลไทย (Court Museum of Thailand)
กลับหน้าแรก